Epifaniczny tom 1 – rozdział 6 – str. 323

Tomy Epifaniczne

2 Tym.2:13; Tyt.1:2; Żyd.10:23; 1 Ptr.4:19; 1 Jan 1:9. Każdy z powyższych wersetów dowodzi, iż jest On wierny jako taki. Drugi zestaw tekstów potwierdza, iż jest On wierny prawdzie i sprawiedliwości: 5 Moj.32:4; Ps.18:31; 19:10; 31:6; 33:4; 100:5; 117:2; 132:11; 146:6; Iz.25:1; 51:6,8. Oto grupa wersetów wskazujących, że Bóg jest wierny Swym przymierzom i obietnicom: 1 Moj.9:15,16,18; 2 Moj.6:4,5; 12:41; 3 Moj.26:45; 5 Moj.4:31; 9:5; 2 Sam.7:28; 23:5; 2 Król.13:23; Ps.89:34; 105:8; 111:5,7-9; Iz.54:9,10; Łuk.1:70,72,73; Rzym.11:29; 15:8; 2 Kor.1:20; 2 Tym.2:14; Żyd.6:13-19; 2 Ptr.3:9. I wreszcie czwarty zestaw wersetów dowodzących, że Bóg jest wierny tym, wobec których się zobowiązał: 1 Moj.24:1,27; 28:15; 32:10; 3 Moj.26:44; 5 Moj.7:8; Joz.23:14; 1 Sam.12:22; 1 Król.8:23,24,56; 2 Król.8:19; 1 Kron.28:20; Ezdr.9:9; Neh.9:7,8; Ps.9:11; 25:10; 37:28; 94:14; 103:17; 121:3,4; Iz.44:21; 49:16; Jer.31:36,37; 32:40; 33:14,20; 51:5; Ezech.16:60,62; Dan.9:4; Mich.7:20; Agg.2:5; Łuk.1:54,55,68,69; Dz.13:32; Rzym.11:2; Żyd.6:10. Te cztery grupy wersetów dowodzą, że Bóg jest wierny oraz potwierdzają, że nasza definicja wierności w odniesieniu do Niego i innych jest prawidłowa.
      Wierność jest być może zaletą Boga o najszerszym zastosowaniu. Jej zasięg wydaje się być uniwersalny, co znaczy, że tkwi ona u podstaw i przenika Jego wszystkie myśli, motywy, słowa i czyny. Na próżno szukalibyśmy myśli, motywów, słów lub czynów Jehowy, w których można by stwierdzić brak tej zalety. Obok wierności najbardziej uniwersalnymi zaletami Boga są samokontrola, cierpliwość i wytrwałość. Ponieważ jednak Jego wierność wspiera i promuje samokontrolę i cierpliwość w ich wszystkich działaniach, jest ona w zakresie swojego działania jeszcze bardziej uniwersalna od nich. Jest to z pewnością zachęcająca i pocieszająca dla nas myśl; zachowywana w sercu i umyśle w czasie prób i trudności, dostarczy nam podwójnej siły, ponieważ udzieli nam zapewnienia o Jego poparciu, ochronie i kierownictwie.

poprzednia następna