Epifaniczny tom 1 – rozdział 6 – str. 312

Tomy Epifaniczne

posiada Bóg, a On chętnie pomoże nam w rozwijaniu tej dobrej zalety. Pobożne rozmyślanie o Jego umiarkowaniu, z silnym postanowieniem naśladowania go, okaże się jedną z najlepszych metod rozwijania przez nas tej pożądanej zalety. Możemy się cieszyć, że ten przykład jest tak doskonały i że tak powabnie wzywa nas do naśladowania go. Możemy być także pewni, że z radością pomoże nam w każdym wysiłku rozwijania naszego umiarkowania przez naśladowanie Jego własnego umiarkowania. Dlatego dużo i często rozmyślajmy o Boskim umiarkowaniu, tak jak jest ono przedstawione w naturze i łasce, a szczególnie jak jest ono przedstawione w Biblii, dzięki czemu otrzymamy siłę do tego, by stać się pod tym względem podobnymi do Boga. Niech Pan łaskawie dopomoże nam w osiągnięciu tego chwalebnego celu.
      Następnym trzeciorzędnym przymiotem charakteru Boga, jaki rozważymy, jest wielkoduszność lub – używając jej biblijnej nazwy – dobroć. W języku angielskim słowo to składa się z dwóch łacińskich słów: magnus, co oznacza wielki, oraz animus, co oznacza duszę. [Zauważmy zbieżność z językiem polskim – przypis tł.]. Zachowało ono to złożone znaczenie – posiadanie wielkiej duszy – w dwóch znaczeniach, jakie posiada ono w języku angielskim. Dawniej słowo to odnosiło się do odwagi – rzeczy wielkiej duszy. Wiele wieków temu taka odwaga znajdowała swój główny przejaw w szlachcie. Doprowadziło to do tego, że słowo to zaczęło być używane w odniesieniu do ogółu szlachty. Później, z powodu faktu, że szlachta cechowała się zwykle wielkim sercem, które nie zważało na drobne rzeczy, słowo wielkoduszność nabrało innego znaczenia, w którym jest dzisiaj niemal wyłącznie używane – wielkiego umysłu i wielkiego serca. W ten sposób przez skojarzenie nabrało znaczenia pokrewnego do szlachetności, a to z powodu używania go w odniesieniu do szlachty.
      Na początku tego rozdziału podaliśmy następujący opis zalety zwanej wielkodusznością, dobrocią: wielkoduszność powstaje w wyniku połączenia przede wszystkim wiary, nadziei,

poprzednia następna