Epifaniczny tom 1 – rozdział 6 – str. 310

Tomy Epifaniczne

stosownego celu. Postępowanie Boga z Danielem, Sadrachem, Mesachem i Abednego oraz w stosunku do ich przyjaciół i wrogów pełne jest dowodów Boskiego umiarkowania w zachęcaniu, pohamowywaniu, karceniu, nagradzaniu i używaniu ich. Ten sam duch cechuje Jego postępowanie z Zerubabelem, Ezdraszem i Nehemiaszem oraz ich przyjaciółmi i wrogami. Czyny Boga ze Starego Testamentu z pewnością są znamiennym dowodem Jego umiarkowania.
      Nie ustępują im Jego czyny z okresu Wieku Ewangelii. Nie znajdziemy w nich żadnej przesady, żadnego bagatelizowania, żadnych krańcowości. Zawsze i wszędzie używa On umiarkowania. Jego postępowanie ze Swoim Synem w Jego karnacji, młodych latach życia, poświęceniu, służbie, cierpieniach, śmierci, zmartwychwstaniu, wniebowstąpieniu i uwielbieniu cechują się brakiem przesady, bagatelizowania czy krańcowości. W tych wszystkich doświadczeniach utrzymywał równowagę w relacjach wobec Niego, jak również wobec Jego przeciwników i przyjaciół. Ten zrównoważony stan serca i umysłu nie czynił Go obojętnym na to, czego wymagały od Niego czas i chwila. Czynił Go on jednak umiarkowanym wobec wszystkich, włączając nawet niewierzący Izrael i jego nikczemną hierarchię. Umiarkowane było Jego postępowanie z apostołami i Kościołem pierwotnym, co widoczne jest w chronieniu ich przed zbyt wielkim złem oraz dozwalaniu na niekorzystne doświadczenia tylko wtedy, gdy byli na nie gotowi, w niedopuszczaniu na nich zbyt silnego światła i zbyt wymagających działań, a także w udzielaniu im światła na czasie oraz praktycznych zadań. Nie pozwolił oczywiście na to, by byli kuszeni ponad swe możliwości, jak również nie pozwolił na to, by ich udziałem stało się jakiekolwiek doświadczenie przekraczające ich możliwości. Tak więc umiarkowanie cechuje Jego myśli, słowa i czyny wobec nich. Ten sam duch obecny był w działaniu w stosunku do Jego ludu przez cały wiek. Będzie on podobnie obecny w Jego działaniu wobec świata w Tysiącleciu oraz w Małym Okresie, jak również w Jego postępowaniu ze wszystkimi stworzeniami

poprzednia następna