Epifaniczny tom 1 – rozdział 6 – str. 305

Tomy Epifaniczne

do współżycia! Przesada i niedocenianie to ich główne cechy. Ich postępowanie bardzo często jest wielką próbą dla bliźnich. Żadne takie ani inne krańcowości nie występują u Boga, którego doskonała kontrola poprzez mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość gwarantuje Jego umiarkowanie w myślach, motywach, słowach i czynach.
      Bóg jak najbardziej potrzebuje umiarkowania. Władca innych musi oczywiście kontrolować Samego Siebie. Umiarkowanie daje Mu ogładę, wszechstronność i równowagę charakteru, wymaganą przez Jego absolutną doskonałość. Gdyby nie był umiarkowany, nie tylko wprowadziłoby to niedoskonałość do Jego własnych myśli, motywów i zalet, lecz także do Jego Słowa i czynów. Szczere rozważenie i zrozumienie Jego Słowa wykazuje, że cechuje się On ogładą, wszechstronnością i zrównoważeniem w Sobie oraz swych zamierzeniach, jak również dostosowaniu do tych zamierzeń. Dzieje się tak z powodu Jego umiarkowania. Gdyby Bóg był nieumiarkowany, Jego stworzenie także posiadałoby tę wadę. Jego opatrzność byłaby nią wypełniona; przejawiałoby ją Jego odkupienie nas; Jego nauki dla nas byłyby jednostronne; usprawiedliwianie nas byłoby niedoskonałe; uświęcanie skażone; wyzwalanie nas przez Niego wymagałoby poprawy. Każdy szczegół Jego twórczych dzieł zdradza umiarkowanie. To samo dotyczy Jego dzieł opatrzności, odkupienia, uczenia, usprawiedliwiania, uświęcania i wyzwalania. Tak więc Jego umiarkowanie jest niezbędną częścią doskonałości Boskiego charakteru. Zaleta ta potrzebna jest dla najwyższego dobra Jego stworzeń. Gdyby Bóg nie był umiarkowany, ani dobrzy, ani źli aniołowie nie zostaliby potraktowani w sposób, w jaki zostali potraktowani; także Jego przyszłe postępowanie z upadłymi aniołami nie byłoby tak owocne, jak wierzymy, że będzie. Jakże wielce korzystne jest dla upadłego rodzaju teraz, a szczególnie w Tysiącleciu umiarkowanie Boga! To samo w jeszcze większym stopniu dotyczy Starożytnych i Młodocianych Godnych. Jego postępowanie z szatanem i klasą

poprzednia następna