Epifaniczny tom 1 – rozdział 6 – str. 290

Tomy Epifaniczne

miał wchodzić w sąd z Bogiem” (Job 34:10,12,23). „Sprawiedliwy Pan sprawiedliwość miłuje” (Ps.11:7). „Ty będziesz sądził ludzi w sprawiedliwości” (Ps.67:5). „Sprawiedliwość i sąd [prawda] są gruntem stolicy twojej” (Ps.89:15). „Nie ma w nim żadnej nieprawości” (Ps.92:16). „Przed oczyma Boga oznajmił sprawiedliwość swoją” (Ps.98:2). „Sprawiedliwy jest Pan we wszystkich drogach swoich” (Ps.145:17). „Sprawiedliwy jest Pan, Bóg nasz, we wszystkich sprawach swoich” (Dan.9:14). „Pan sprawiedliwy (…) nie czyni nieprawości” (Sof.3:5). „Czy niesprawiedliwy jest Bóg? (…) Nie daj tego Boże! Albowiem jakoż by Bóg sądził świat?” (Rzym.3:5,6). „Jestże niesprawiedliwość u Boga? Nie daj tego Boże!” (Rzym.9:14). „Albowiem nie jest Bóg niesprawiedliwy” (Żyd.6:10). „Wierny jest Bóg i sprawiedliwy” (1 Jan 1:9). „Sprawiedliwyś jest Panie (…) sprawiedliwe są sądy twoje” (Obj.16:5,7). Wersety te dowodzą, że Bóg podlega Swemu prawu sprawiedliwości.
      Obecnie przytoczymy niektóre teksty dowodzące, że Bóg podlega własnemu prawu miłości: „Lepsze jest miłosierdzie twoje niż żywot” (Ps.63:4). „Pan miłuje sprawiedliwych” (Ps.146:8). „Ale się tobie podobało wyrwać duszę moją z przepaści skażenia” (Iz.38:17). „Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego ustawicznie miłosierdzie pokazuję” (Jer.31:3). „Umiłowałem was, mówi Pan” (Mal.1:2). „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jan 3:16). „Ojciec miłuje Syna” (Jan 5:20). „Kto mię miłuje, będzie go też miłował Ojciec mój (…) jeśli mię kto miłuje (…) Ojciec mój umiłuje go” (Jan 14:21,23). „Sam Ojciec miłuje was” (Jan 16:27). „Żeś je umiłował, jakoś i mię umiłował (…) aby miłość, którąś mię umiłował, w nich była” (Jan 17:23,26). „Umiłowanym Bożym, powołanym świętym” (Rzym.1:7). „Zaleca Bóg miłość swoją ku nam, że gdyśmy

poprzednia następna