Epifaniczny tom 1 – rozdział 6 – str. 288

Tomy Epifaniczne

łagodną uległością serca i umysłu. Co więcej, sposób używania ich przez Biblię wskazuje na tę różnicę, np. gdy nasz Pan powiedział, że jest cichy i pokornego serca, z pewnością nie chciał powiedzieć, że jest cichy i cichy lub też pokorny i pokorny (Mat.11:29). Także gdy św. Paweł napomina nas, abyśmy „przyoblekli (…) pokorę, cichość (…) „ z pewnością nie ma na myśli jednej rzeczy, lecz dwie różne. Efez.4:2 to kolejny stosowny werset. Tak więc dobrze zrobimy, jeśli będziemy unikać mylenia pokory z cichością.
      Jak jednak możemy mówić, że Bóg jest cichy – że cichość jest jednym z Jego trzeciorzędnych przymiotów charakteru? Nie możemy oczywiście powiedzieć, że Bóg jest cichy wobec Swych stworzeń, ponieważ żadne z nich niczego Go nie uczy ani też żadne z nich nie może Go czegokolwiek nauczyć. Żadne z nich nie prowadzi Go ani też żadne z nich nie może Go prowadzić. Tak więc Bóg nie używa cichości wobec żadnej istoty we wszechświecie. Czy zatem może być w ogóle cichy? Odpowiadamy, że tak. W jaki sposób może być On zatem cichy, jeśli nie posiada ani nie używa cichości wobec kogokolwiek? Odpowiadamy, że jest On cichy wobec dobrych zasad, ponieważ jest łagodnie uległy wobec Swego własnego prawa prawdy, sprawiedliwości i miłości. Wielkim błędem, a nawet bluźnierstwem jest mówienie, że Bóg nie podlega Swemu własnemu prawu prawdy, sprawiedliwości i miłości, jak czynią to ci, którzy nauczają, iż przeznaczył On niektórych aniołów, Adama i Ewę oraz wszystkich ich potomków do grzechu i udzielił im takiego usposobienia oraz umieścił w takich okolicznościach, które zmuszały ich do grzechu. Gdyby Bóg zrobił coś takiego, pogwałciłby Swe własne prawo, a przez to zgrzeszyłby przeciwko cichości – uczyniłby Siebie upartym, co jest przeciwieństwem cichości. W ten sposób zaparłby się Samego Siebie, co jak stwierdza Pismo Święte, jest dla Niego (moralnie) niemożliwe (2 Tym.2:13). Stąd wiemy, że nikogo nie przeznaczył On do grzechu.
      Następujące wersety dostarczają licznych dowodów na to, że Bóg jest cichy wobec zasad prawdy, sprawiedliwości i miłości:

poprzednia następna