Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 257

Tomy Epifaniczne

zapowiedzi słusznej zapłaty. Zwróćmy uwagę na postępowanie Jeremiasza wobec Izraela oraz jego władców i nauczycieli, szczególnie wobec Chonijasza i Sedekiasza oraz fałszywych proroków i zdemoralizowanych kapłanów jego dni. Daniel nie ukrywał myśli Pana przed Nabuchodonozorem i Baltazarem, kiedy ich niegodziwości wymagały sprawiedliwego skarcenia i napomnienia. Tak samo Ezdrasz, Nehemiasz, Aggeusz, Zachariasz ani Malachiasz jako słudzy Boga nie zachowywali milczenia w obecności czynicieli zła, bez względu na to, czy byli oni wielcy czy mali, lecz jako rzecznicy Boga szczerze wykazywali popełniane zło, zalecali poprawę złego postępowania, a w kilku przypadkach zapowiedzieli sądy Pana.
Taką samą szczerość dostrzegamy w postępowaniu Pana w Nowym Testamencie wobec Jego sług i nieprzyjaciół, szczególnie wtedy, gdy przemawiał przez Jezusa i apostołów. Potwierdzą to niektóre ilustracje z Nowego Testamentu. Rozważając je, powinniśmy pamiętać, że Bóg używał Swej szczerości poprzez Jezusa i apostołów jako Swe narzędzia. Boska szczerość zawiera się w prostym kazaniu o pokucie przez Jana Chrzciciela, które wyraźnie gani grzech i grzeszników. Jezus ilustrował szczerość Ojca, wprost i nagannie mówiąc o grzechu, szczególnie o grzechach wodzów religijnych tamtych dni. Mat.23, zawierający krytykę Jezusa wobec nauczonych w Piśmie i faryzeuszy, jest znamiennym przykładem szczerości w karceniu grzechów wodzów religijnych. Prawda wypowiedziana przez Jezusa o zdradzie Judasza, nadgorliwości i chełpliwości Piotra oraz opuszczeniu Go przez uczniów to przykłady szczerości Boga. Słowa Jezusa na temat trudności wąskiej ścieżki i zalecanie wszystkim przyszłym poświęcającym się, by obliczyli koszt, to kolejny przykład szczerości. Potwierdzenie przez naszego Pana Swego mesjaństwa i Boskiego synostwa przed Sanhedrynem oraz Swej królewskości przed Piłatem to kolejne ilustracje Jego szczerości. W dniu Zielonych Świąt św. Piotr z Boskiego upoważnienia

poprzednia następna