Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 279

Tomy Epifaniczne

każdego i wszystkich zainteresowanych w zależności od wartości ich charakteru w odniesieniu do dobrych zasad. Na pewno Ten, który udziela mądrości z góry, która między innymi jest bezstronna, jako źródło tej mądrości Sam jest bezstronny (Jak.3:17).
Jeśli zbadamy postępowanie Boga, stwierdzimy, że jest ono bezstronne. Jego nagrody zawsze wiązały się z odpowiednim charakterem, a jego kary z nieodpowiednim charakterem. Zarówno jedne, jak i drugie były i są bezstronne wobec Jego sług i pozostałych osób. Zauważmy, że Jego nagrody i kary wobec Jego sług i pozostałych ludzi związane były z przejawianym charakterem. Sprawiedliwy Noe i jego rodzina zostali ocaleni w czasie potopu, podczas gdy niesprawiedliwy świat zginął w nim. Próbowani Abraham, Izaak i Jakub zostali ubłogosławieni obietnicami przymierza, podczas gdy ich nieodpowiedni krewni zostali pominięci. Lojalny Józef został zaszczycony służbą wybawienia milionów od śmierci głodowej, podczas gdy jego źli bracia zostali upokorzeni. Wierny Mojżesz i Aaron zostali zaszczyceni stanowiskiem przywódców swego ludu, a pyszny i buntowniczy Mojżesz i Aaron zostali ukarani wykluczeniem z ziemi świętej. Wierny Izrael otrzymał ziemię w pokojowe dziedzictwo, odstępczy Izrael był karany różnymi uciskami i niewolami, a pokutujący Izrael był przywracany do Boskiej łaski. Wiernemu Dawidowi dobrze powodziło się w królestwie, podczas gdy nieposłuszny Dawid otrzymywał zasłużoną karę. Lojalna Rut i Rachab zostały wcielone do Izraela i grona przodków Chrystusa, podczas gdy odstępcy zostali odrzuceni od zgromadzenia Izraela. Oddany Sadrach, Messach i Abednego zostali zachowani w ognistym piecu, podczas gdy ich oprawcy zginęli przy nim. Nie znający kompromisu Daniel został zachowany w jaskini lwów, podczas gdy jego oszczercy zginęli w niej. Niezawodny Eliasz został zachowany w czasie klęski głodu i nagrodzony poprowadzeniem narodu z powrotem do służby

poprzednia następna