Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 274

Tomy Epifaniczne

oni „bogactwa i mądrości, i siły, i czci, i chwały, i błogosławieństwa” (Obj.5:12,13).
Szczodrość nie kontroluje czynów Boga, ponieważ jako drugorzędna łaska powstaje w wyniku tłumienia przez wyższe pierwszorzędne łaski kontroli zamiłowania do zdobywania i zachowywania. Nigdy nie używa On jej niezgodnie z mądrością, mocą, sprawiedliwością czy miłością, lecz zawsze w zgodzie z nimi. Gdy więc zabraniają one jej używania, Bóg pozostawia ją nieaktywną. Na przkład Bóg zawsze najpierw jest sprawiedliwy, a potem wspaniałomyślny. Nie będzie wspaniałomyślny, jeśli nie pozwoli na to Jego sprawiedliwość. Bóg w zgodzie ze sprawiedliwością może być tak szczodry wobec wybranych i nie wybranych, teraz i w przyszłości, głównie dzięki okupowi czyniącemu zadość Jego sprawiedliwości. Tak więc aby w pełnym znaczeniu tego słowa stać się odbiorcą szczodrości Boga, musimy przyjść do Niego przez Jezusa Chrystusa jako naszego Najwyższego Kapłana i Orędownika. Ci, którzy to czynią, czerpią ze szczodrości Boga o wiele więcej niż ci, którzy tego nie czynią.
Bezstronność to dziesiąty i ostatni z drugorzędnych przymiotów charakteru Boga, jaki w tym miejscu omówimy. Dotychczas przeanalizowaliśmy następujące drugorzędne przymioty charakteru Boga: skromność, pracowitość, nieskwapliwość, powściągliwość, przebaczenie, szczerość, odwagę i szczodrość. W rozdziale na temat niższych pierwszorzędnych łask charakteru Boga w związku z samooceną Boga omówiliśmy Jego pokorę, łaskę drugorzędną. Ufamy, że nasze badanie cnót i zalet Boga nie tylko pomaga wszystkim nam intelektualnie, lecz także moralnie i religijnie. Naszym głównym zamiarem w pisaniu tych artykułów na temat przymiotów charakteru Boga jest bowiem służenie tymi dwoma ostatnimi sposobami pomocy. Bezstronność jest drugorzędną łaską, ponieważ powstaje w wyniku kontrolowania i tłumienia kontroli pewnych niższych organów uczuciowych. Następująco różni się jednak od innych łask drugorzędnych: Podczas gdy każda z pozostałych rozważonych dotychczas łask drugorzędnych powstaje w wyniku tłumienia przez wyższe pierwszorzędne łaski wysiłków kontroli

poprzednia następna