Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 272

Tomy Epifaniczne

go posłusznym będzie dalszym dowodem Jego szczodrości. Pomaganie chętnym i posłusznym we wzroście w łasce, znajomości i owocach służby przez udzielenie im niezbędnej pomocy poprzez Ducha, Słowo i opatrzność jest jeszcze innym wyrazem Jego cudownej szczodrości. Ofiarowanie człowiekowi rajskiej ziemi z doskonałym klimatem i płodnością jest aktem szczodrości Boga. Dostosowywanie warunków, sposobności i wymogów Królestwa do potrzeb i zdolności każdego dowiedzie, jak życzliwie usposobiony będzie Bóg wobec nich. Nawet chłosty tego czasu będą miały na celu reformę wszystkich zainteresowanych, by w ten sposób dopomóc im w osiągnięciu wiecznego życia, co będzie kolejnym dowodem Jego szczodrości. Ta sama uwaga dotyczy ograniczania przez Boga w czasie Tysiąclecia działalności złych aniołów i ludzi w kuszeniu i krzywdzeniu kogokolwiek z rodziny ludzkiej. Zatem Jego postępowanie w Tysiącleciu będzie świetlanym przejawem szczodrości wobec rodziny ludzkiej, mając na celu przywrócenie posłusznych do doskonałości i wiecznego życia.
Szczodrość będzie cechować postępowanie Boga wobec świata również po Tysiącleciu. Nie dozwoli na to, by próby Małego Okresu przekraczały zdolności doskonałych, bezgrzesznych istot ludzkich. Tak więc wszystkim udzieli sprawiedliwej i szczodrej próby, do której ze szczodrością przygotuje rodzaj ludzki. Hojny będzie Jego dar łaski w zupełności wystarczający, by wiernych wyzwolić z prób na tyle, na ile zachowają się w nich wiernie, oraz wtedy, gdy dowiodą już swej wierności aż do końca. Uwieńczenie ich wiecznym życiem na rajskiej ziemi, gdy wierni dowiodą już wierności aż do końca, będzie kulminacyjnym osiągnięciem Jego szczodrości wobec świata. Nawet zniszczenie niereformowalnych aniołów i ludzi będzie dla nich wspaniałomyślne i dobroczynne, ponieważ ocali ich przed wiekami smutku. Będzie to również wspaniałomyślne i dobroczynne dla wiernych, ponieważ ich stałe istnienie byłoby wiecznym zagrożeniem dla

poprzednia następna