Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 261

Tomy Epifaniczne

stepy, lasy, pola i ogrody napełnił pożywieniem dla ciała człowieka. Przyrodę zaopatrzył w scenerię piękna, wielkości i wzniosłości, by cieszyć artystyczne zmysły człowieka. Wszechświat i ziemię napełnił takim rzeczami, istotami, warunkami i prawami, by wyższym intelektualnym władzom człowieka dostarczyć owocnego i przyjemnego zajęcia. Słowem, tak utworzył naturę, by była ona Jego środkiem w stałym udzielaniu wielorakich błogosławieństw dla dobra Jego stworzeń. Dowodzi to, iż jest On wspaniałomyślny w udzielaniu dobrodziejstw natury i że w ten sposób szczodrość jest jednym z drugorzędnych przymiotów Jego charakteru.
Te zaletę Boskiego charakteru o wiele wyraźniej możemy jednak dostrzec w Jego dziełach łaski. Cały plan Boga, jak również każdy jego zarys manifestuje Jego wspaniałomyślne serce i dobroczynne uczynki. Decyzja stworzenia moralnie wolnych jednostek była wyrazem wspaniałomyślności, ponieważ oznaczała ona niekończący się ciąg Jego dobrodziejstw dla wszystkich tych, którzy mieli okazać się godni wiecznego życia. Oznaczała ona również mniej lub bardziej tymczasowe stałe udzielanie także i tym, którzy nie okażą się godni wiecznego życia. Jest On Źródłem życia jako jego Dawca oraz jako Źródło duchowych substancji, z których składają się ciała duchowe. Jest również Źródłem materialnych substancji, z których składają się ciała materialne. Tak więc ze Swego składu substancji duchowych, materialnych oraz życia Bóg udzielił elementów składowych dla istot duchowych oraz istot ludzkich jako rzeczy niezbędnych do ich stworzenia. Następnie poświęcił Swój czas i talenty w celu ich stworzenia, i w ten sposób doprowadził do powstania różnych istot. Udzielił im takich władz istoty oraz środowiska, jakie sprzyjały ich szczęściu i trwaniu, co było kolejnym przykładem Jego wspaniałomyślności. Gdy niektórzy z aniołów oraz rodzina ludzka popadli w grzech, udzielił im warunków sprzyjających temu, by w końcu nauczyli się korzystać ze swych doświadczeń, a jednocześnie zaplanował udzielić im później takich doświadczeń,

poprzednia następna