Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 233

Tomy Epifaniczne

że Bóg jest przebaczający, mamy przez to na myśli, że chociaż doznał zła i takie zło budzi Jego niezadowolenie i urazę, a On Sam karze lub przygotowuje się do ukarania winowajcy – jednak z pewnych powodów przestaje żywić uczucie niezadowolenia i urazy wobec winowajcy; wprost przeciwnie – przejawia zadowolenie i przyjazne uczucia wobec niego oraz przestaje przygotowywać karę lub przerywa jej wymierzanie, inaczej bowiem nie przebaczałby wcale.
Bogu z pewnością wyrządzono wiele zła. Wszystkie formy zła przybierają postać grzechu. Niekiedy zło to jest Mu wyrządzane bezpośrednio, a niekiedy pośrednio. Bezpośrednie zło wobec Boga dzieje się wtedy, gdy odmawia się Mu najwyższego miejsca w naszym usposobieniu, myślach, motywach, słowach i czynach lub gdy takie pierwsze miejsce przyznawane jest innym obok Niego lub oprócz Niego, szczególnie wtedy, gdy ci inni są Jego wrogami. Bezpośrednia krzywda wyrządzana jest Bogu także wtedy, gdy oczerniana jest Jego osoba, a Jego charakter fałszowany lub zubażany, a także gdy Jego plany przyjmowane są z niewiarą lub wypaczoną wiarą, fałszowane, przekręcane lub zniesławiane, a Jego dzieła potępiane, odrzucane, fałszywie przedstawiane, nie uznawane czy też oczerniane. Bezpośrednim grzechem wobec Niego jest także to, gdy się Mu nie wierzy, traci do Niego zaufanie, nienawidzi i nie okazuje posłuszeństwa. Bezpośredni grzech wobec Boga często przyjmuje postać niewdzięczności, braku oceny i bezbożności, jak również zaniedbywania obowiązków wobec Niego. Ktokolwiek czyni te rzeczy lub im podobne, bezpośrednio grzeszy wobec Boga. Rzeczy takie budzą Jego niezadowolenie i urazę i prowadzą do wymierzenia jakiejś sprawiedliwej kary. Z drugiej strony, pośredni grzech wobec Boga ma miejsce wtedy, gdy zło

poprzednia następna