Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 214

Tomy Epifaniczne

uroczystych ślubów złożonych Bogu, człowiekowi w ogólności, a w szczególności mężowi lub żonie. Jeszcze inna to gwałcenie praw własności innych, coraz częstsze zarówno u pojedynczych osób, jak i państw. Następny powód irytacji to gwałcenie prawdomówności w odniesieniu do samego siebie lub innych, stopniowe posuwanie się od „słodkich kłamstw” do najgorszych form fałszowania i krzywoprzysięstwa. Kolejny z nich to chciwość, która bez względu na prawa innych dąży do zdobycia ich kosztem tego, co jest ich własnością. A czy to wszystko? Granice grzechu są niemal bezkresne, a każdy z nich jest zniewagą dla Boga, ponieważ jako taki jest buntem wobec Jego autorytetu i prawa. Mimo to, jakże nieskwapliwy jest Bóg w tych warunkach!
Liczne są wersety traktujące o Jego nieskwapliwości. Przez długi czas zezwalał na bezbożność ludzi przed potopem, zanim ustanowił jej kres na 120 lat, zakończony potopem (1 Moj.6:3). Przez setki lat pohamowywał Swój gniew przeciwko Amorejczykom, pozwalając im na dopełnienie ich bezbożności przed zamanifestowaniem jej (1 Moj.15:16). Mojżeszowi Pan ogłosił się jako nieskwapliwy wobec grzeszników (2 Moj.34:6; 4 Moj.14:18). W najwyższym poetyckim uniesieniu psalmista wychwala nieskwapliwość Boga (Ps.86:15; 103:8-10). Podejmuje to Izajasz i podnosi na wyżyny (Iz.30:18; 48:9,11). Jak patetycznie nieskwapliwość Boga wobec Izraela opisuje Jeremiasz: „mówię do was, rano wstawając, a nie słuchacie” oraz: „posyłałem do was wszystkich sług moich proroków, co dzień rano wstawając i posyłając” (Jer.7:13,23-25). Ezechiel mówi to samo (Ezech.20:17). Joel wychwala ją jako powód do pokuty Izraela (Joel 2:13). Abakuk dowodzi, że nieskwapliwość Boga obejmuje tych, którzy uciskają Jego lud i sług (Habak 1:2-4). Jezus oznajmia, że to dzięki Boskiej nieskwapliwości Bóg w czasach Starego Testamentu zezwolił na więcej niż tylko jeden powód do rozwodu (Mat.19:8). Boska nieskwapliwość językiem przypowieści przedstawiona jest u Mat.21:33-41. Bardzo wymownie i patetycznie

poprzednia następna