Epifaniczny tom 1 – rozdział 4 – str. 199

Tomy Epifaniczne

Jego takt sprawia, że mówi i czyni to, co w danym czasie jest najbardziej stosowne, a także sprawia, że powstrzymuje niewłaściwe słowa i czyny. Taka taktowność czyni Go ujmującym w najwyższym stopniu wobec tych, którzy są na to wrażliwi. Zawsze jest On dostojny w postępowaniu, uczuciach, mowie i czynach, w wyniku czego inspiruje On Swych poddanych najgłębszą czcią wobec Swej osoby, praw i dzieł. Nikogo się nie boi i nikogo nie lęka, i dlatego nie musi przed nikim się płaszczyć, czego też nie czyni. W Swym postępowaniu jest całkowicie niesamolubny i zamiast wykorzystywać Swych poddanych dla własnych celów i tyranizować ich ze szkodą dla nich samych, ciągle dąży do ich dobra i osiąga je. Nie unieważnia ani nie łamie Swych własnych praw. Jest im poddany jako najwyższy władca, dzięki czemu tym bardziej zaleca je Swym poddanym. W odniesieniu do Niego jest to tym bardziej godne podkreślenia, że jest On absolutnym monarchą w najwyższym tego słowa znaczeniu, ponieważ nigdy nie poddaje Swych decyzji pod głosowanie Swych poddanych w celu ich uprawomocnienia, jak czyni to większość ziemskich władców. Poddaje On te decyzje ich dobrowolnemu posłuszeństwu na podstawie ich wewnętrznej wartości oraz na podstawie źródła, z którego pochodzą. Zaiste, On Sam i Jego przedstawiciele są i na zawsze pozostaną jedynymi absolutnymi monarchami, których można obdarzyć absolutnym zaufaniem co do używania ich niezwykłej władzy wyłącznie w interesie poddanych; z tego też powodu na zawsze pozostaną oni jedynymi naprawdę godnymi i przygotowanymi do sprawowania absolutnej i bezwarunkowej władzy nad poddanymi.
      Jako król, Bóg jest najwyższym przykładem patriotycznego władcy. Kocha Swój kraj, jego prawa, politykę, zwyczaje, obywateli, dzieła i ideały. We wszystkich Swych dziełach i planach jako władca stale pamięta o Swoim królestwie i wspiera je. Broni go przed zepsuciem, atakiem czy podbojem; skutecznie atakuje i niszczy każdą osobę i rzecz dążącą

poprzednia następna