Epifaniczny tom 1 – rozdział 4 – str. 183

Tomy Epifaniczne

błogosławieństwa pouczania doświadczalnie potwierdzają Jego miłość do nas. Jego błogosławieństwa usprawiedliwiania w przebaczaniu nam naszych grzechów i przypisywaniu sprawiedliwości Chrystusa to kolejny doświadczalny dowód tego, że miłuje nas jako Swe dzieci. Jego błogosławieństwa uświęcenia – zarówno w odniesieniu do ofiarowania naszego człowieczeństwa, jak i rozwijania naszego nowego stworzenia – są praktycznym dowodem Jego miłości do nas. Jego błogosławieństwa wyzwalania, udzielania nam zwycięstwa w bitwach z grzechem, błędem, samolubstwem i światowością, doświadczalnie objawiają Jego miłość do nas. A co powiemy o przyszłych elementach Jego błogosławieństw wyzwalania – z grobu i z ludzkiej natury do stanu nieba, Boskiej natury i współdziedziczenia z Chrystusem! Wszystko to dowodzi z pewnością Jego miłości do nas. O tak, w ten sposób Bóg miłuje nas jako Swe dzieci. Tak więc posiada On zaletę ojcostwa w najwyższym znaczeniu, dzięki której miłuje nas jako Swe dzieci.
      Trzecią rzeczą, jaką prawdziwy ojciec czyni wobec swych dzieci, jest towarzystwo – społeczność z nimi. Nie jest prawdziwym ojcem ten, kto z oziębłą surowością i dystansem odnosi się do swych dzieci, z dystansem przejawiając wobec nich surowe uczucia, spojrzenia, słowa i czyny. Taki ojciec może zdobyć ich posłuszeństwo i bojaźń, lecz nigdy nie zdobędzie ich serca; nigdy też nie wzbudzi w nich ducha dziecięcej ufności wobec siebie. Jeśli chce on spełnić tę funkcję ojcostwa, niezbędnym elementem ojcostwa jest jego towarzystwo, które wzbudza zaufanie i miłość dzieci. Bóg jako nasz Ojciec używa tej cechy ojcostwa w postępowaniu z nami jako Swymi dziećmi. Główne elementy takiego towarzystwa to zaufanie, sympatia, umiejętność dostosowywania się, grzeczność, uprzejmość, zainteresowanie i partnerstwo. Bóg jako nasz Ojciec ma zaufanie do nas w takim stopniu, w jakim umożliwiają to nasze zalety serca, umysłu i nasz duch poświęcenia. Pokazuje, że posiada takie zaufanie przez ujawnianie

poprzednia następna