Epifaniczny tom 1 – rozdział 4 – str. 182

Tomy Epifaniczne

– Boga i Przymierza Sary, naszych niebiańskich braci i przyjaciół – Jezusa i Kościoła itp. Bóg jest tym, który nas spładza, ponieważ stosowną prawdą zaszczepił On duchowe zdolności w każdym z naszych organów mózgu, przystosowując je do duchowych rzeczy. Spłodzenie z Ducha jest pierwszą czynnością Boga jako naszego Ojca. Czyni On to z największą troską, dobierając odpowiednie osoby, czas, miejsce i warunki, tak by zarodek nowego stworzenia rozpoczął swą drogę w najlepszych okolicznościach dla swego rozwoju, co jest prawdziwym ojcostwem.
      Drugą rzeczą, jaka należy do zalety ojcostwa, jest ojcowska miłość. Przysłowie mówi, że każdy ojciec kocha swe dziecko. Ludzkie doświadczenie potwierdza to w odniesieniu do dobrego ziemskiego ojca. Pismo Święte oraz doświadczenia dzieci Bożych z pewnością dowodzą tego samego o Bogu. „Sam Ojciec miłuje was” (Jan 16:27). „Kto mię [Jezusa] miłuje, będzie go też miłował Ojciec mój; (…) Jeśli mię [Jezusa] kto miłuje, słowo moje zachowywać będzie; i Ojciec mój umiłuje go” (Jan 14:21,23). „A żeś je umiłował, jakoś i mię umiłował, (…) aby miłość, którąś mię umiłował, w nich była [dana im]” (Jan 17:23,26). Wersety te pokazują, że Bóg miłuje Jezusa i Jego wiernych naśladowców, i to tym samym rodzajem miłości, choć oczywiście nie w takim samym stopniu. „Wszystkim, którzyście w Rzymie, umiłowanym Bożym, powołanym świętym” (Rzym.1:7). „Dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował” (Efez.2:4). „Bóg a Ojciec nasz, który nas umiłował” (2 Tes.2:16). W tym jest miłość (…) iż on umiłował nas (…) tak nas Bóg umiłował (…) on nas pierwej umiłował” (1 Jan 4:10,11,19). Ta miłość obejmuje miłość obowiązkową i bezinteresowną w ocenie, sympatii i służbie. Czym innym są Jego twórcze dzieła wobec nas, jeśli nie wyrazem Jego miłości? Spójrzmy na Jego opatrznościowe błogosławieństwa dla nas i zauważmy w nich Jego wielką miłość do nas. Pomyślmy o Jego dziele odkupienia przez oddanie Swego Syna na śmierć, a Jego miłość dla nas stanie się oczywista. Jego

poprzednia następna