Epifaniczny tom 1 – rozdział 4 – str. 163

Tomy Epifaniczne

zdobywają, a przez oszczędność zachowują dobra, by posiadać je do wykorzystania dla swych przyszłych potrzeb i celów. W podobny sposób przezorny jest Bóg. Gdy mówimy o Jego przyszłych potrzebach, nie powinniśmy rozumieć potrzeb osobistych, ponieważ nie posiada On takich. Przez Jego potrzeby rozumiemy potrzeby Jego planu i ludu. Jest wiele potrzeb, jakie posiada Boski plan w postaci narzędzi, instrumentów, zarządzeń, obszarów itp. działania. Także Jego lud ma wiele potrzeb w stosunku do Jego planu – potrzebuje miłosierdzia, przebaczenia, sprawiedliwości, pouczenia, uświęcenia, wyzwolenia itp. To właśnie ta przezorna zaleta Boga sprawia, że zdobywa i zachowuje On rzeczy niezbędne do zaspokojenia takich potrzeb. Biblijną myślą jest z pewnością to, że je naprawdę zaspokaja. „A Bóg mój napełni wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego [obfitych dóbr], chwalebnie w Chrystusie Jezusie” (Filip 4:19). To nadzwyczaj nas zadowala.
      Zauważmy, w jaki sposób Bóg zgromadził i zmagazynował takie bogactwa. Prawdę, której potrzebujemy dla naszego pouczenia, zaczerpnął ze niewyczerpanego źródła Swego własnego serca i umysłu i zamagazynował ją dla naszego pożytku w Biblii. Sprawiedliwość, która musi być nam dostarczona, zdobył przez uczynienie Logosa – Słowa – człowiekiem i skłonienie Go przez obietnice Boskiej natury do ofiarowania Jego sprawiedliwego człowieczeństwa, tak aby Jego ludzka sprawiedliwość mogła być dostępna dla nas w sposób przypisany. Zmagazynował ją jako depozyt za nas, i w ten sposób Jego przezorność posiada i używa tego, co jest nam potrzebne do zaspokojenia naszych potrzeb pod względem sprawiedliwości. W jaki sposób zdobył i zachował środki niezbędne dla naszego uświęcenia? Są nimi Jego Słowo, Duch oraz nasze warunki, okoliczności itp. Przewidział więc w Swoim planie sposobność współcierpienia i współrządzenia z Chrystusem przez tych, którzy wiarą mieli poświęcać się Mu w powołaniu Wieku Ewangelii i którzy mieli okazać się wiernymi aż do śmierci. Zmagazynował Swe Słowo w Biblii

poprzednia następna