Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 94

Tomy Epifaniczne

Eden zapewniał takie właśnie warunki. Gdy rodzaj ludzki dostąpi restytucji i przywileju wiecznego życia i gdy pokutujący upadli aniołowie zostaną przywróceni do Boskiej łaski – ponownie znajdą się oni w doskonałych warunkach. Ten zarys sprawiedliwości nie wymaga, by upadli ludzie i aniołowie pozostawali w takich warunkach, ponieważ inny zarys Boskiej sprawiedliwości wymaga innej metody postępowania.
      Ten inny zarys Boskiej sprawiedliwości, miłości obowiązkowej do Jego stworzeń wymaga, by w przypadku grzechu z ich strony, zostali oni pozbawieni życia. W moralnym porządku rzeczy bowiem udzielenie grzesznikom wiecznego życia krzywdziłoby ich gdyby pozostawali przy życiu w wiecznym nieszczęściu, czego zabrania obowiązkowa miłość Stwórcy wobec nich. Krzywdziłoby to sprawiedliwych w ich stanie szczęśliwości i uwłaczałoby Bogu, na co nie pozwoli Boska sprawiedliwość wobec Siebie i innych. Tak więc sprawiedliwość Boga żąda śmierci grzesznika i nie dopuszcza na jego wieczne męki (1 Moj.2:17; Rzym.1:32; 5:12,15,17; 6:16,21,23; 1 Kor.15:21,22,56; Jak.1:15; 1 Jan 5:16), a to z powodu miłości obowiązkowej wobec wszystkich zainteresowanych. Zatem sprawiedliwość karze czyniącego zło w tym celu, by ustało czynienie zła. Jak można zauważyć, w naszej definicji Boskiej sprawiedliwości, a także w naszym opisie jej trzech zakresów działania, Boska sprawiedliwość jest zgodna i działa zgodnie z miłością obowiązkową. Ani u Boga, ani u Jego moralnych stworzeń sprawiedliwość nie jest rzeczą pozbawioną uczuć. Jest ona pełna uczucia, ponieważ mieści w sobie dobrą wolę, dobrą wolę z obowiązku. Nie jest ona tylko obowiązkiem. Nie jest tylko formalnym aktem zewnętrznym. Jest ona czymś czułym, lecz nie posiada czułości miłości bezinteresownej. Jest to miłość obowiązkowa, a nie – jak sądzą niektórzy – zwykłe poczucie obowiązku czy zobowiązania. Stanie się to oczywiste, gdy zauważymy, że prawo sprawiedliwości wiążące wszystkie Boskie moralne istoty to najwyższa miłość do Boga i równa miłość do bliźniego.
      Boska sprawiedliwość jako jeden z czterech wyższych pierwszorzędnych przymiotów Jego charakteru miała decydujący

poprzednia następna