Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 80

Tomy Epifaniczne

używany w ofierze pojednania – sprawiedliwość) i ludzkiej twarzy (miłość) (Ezech.1:5-14; Obj.4:6,7). W księdze Joba 37:22 podane są wszystkie cztery, dwa z nich wyraźnie, a dwa pod innymi terminami: „Wielki [Wszechmogący] w mocy, wszakże sądem [zdolnością rozpoznawania, tzn. mądrością] i ostrą sprawiedliwością ludzi [chętnie] nie trapi [miłość]”. Podobnie u Jer.9:24 są wskazane one wszystkie – wyraźnie lub zasugerowane: „Jam jest Pan, który czynię [co jest funkcją mocy] miłosierdzie [miłość], sąd [mądrość] i sprawiedliwość na ziemi; bo mi się to [moc, miłość, mądrość i sprawiedliwość] podoba, mówi Pan”. Te cztery przymioty są również przedstawione w 5 Moj.32:4, częściowo zasugerowane, a częściowo wyrażone: „Skałę [wyraz Jego mocy], której sprawy są doskonałe; bo wszystkie drogi jego są sprawiedliwe [mądrość]. Boć jest Bóg prawdziwy [podstawa mądrości i miłości], a nie ma w nim nieprawości, sprawiedliwy i prawy [sprawiedliwość] jest”. Jest oczywiście wiele wersetów traktujących przynajmniej o jednym z Boskich przymiotów. I tak np. mądrość jako Boski przymiot jest przedstawiona u Rzym.11:33,34; Efez.1:8; 1 Tym.1:17. Moc jako Boski przymiot jest przedstawiona w 1 Moj.17:1; Ps.115:3; Mat.19:26; Łuk.1:37; Obj.19:6. Jest to także prawdziwe w odniesieniu do sprawiedliwości jako przymiotu Boga w 2 Moj.20:4; Ps.89:15; Jer.50: 7. Można to również w końcu powiedzieć o miłości jako przymiocie Boga u Jana 3:16; Rzym.5:8; Tyt.3:4; 1 Jana 4:8-10,19. Tak więc Pismo Święte potwierdza, że takie są Boskie przymioty.
      W słynnym fragmencie, gdzie św. Piotr mówi nam o naszym powołaniu do chwały i cnoty, tzn. do charakteru takiego, jaki ma Bóg, te cztery przymioty, które mają być w nas rozwinięte, rozbija na siedem łask i jedną nabytą zdolność umysłową, tj. wiedzę, umiejętność – 2 Ptr.1:3-7. Słowami wiara, cnota [(greckie arete – cnota, dzielność, męstwo – przypis tł.), której esencją jest nadzieja zwycięstwa; tak więc cnota użyta jest tutaj zamiast nadziei, która jako jedna z trzech głównych łask (1 Kor.13:13) powinna pojawić się na liście siedmiu

poprzednia następna