Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 79

Tomy Epifaniczne

pierwszorzędna, rozwija się w wyniku działania organu uczuciowego skrytości. Chociaż tak jak w przypadku wyższych pierwszorzędnych łask pobożności, miłości braterskiej i miłości bezinteresownej występuje połączenie działania wyższych organów uczuciowych, to jednak wyższe pierwszorzędne łaski nie są zaletami powstającymi przez połączenie działania wyższych i niższych organów uczuciowych. Jednak gorliwość, łaska trzeciorzędna, powstaje ze wspólnego działania wyższych pierwszorzędnych łask wiary, nadziei, pobożności, miłości braterskiej i bezinteresownej, niższych pierwszorzędnych łask agresywności i przedsiębiorczości oraz drugorzędnych łask samoofiary, pracowitości i odwagi. Tak więc łaski trzeciorzędne powstają w wyniku wspólnego działania wyższych i niższych organów uczuciowych oraz łask drugorzędnych. Tym właśnie różnią się one zarówno od łask pierwszorzędnych, jak i drugorzędnych, przy czym te drugie nie posiadają bezpośrednich organów jako swych środków wyrazu.
      Powyższe wyjaśnienia na temat trzech rzędów łask, zalet czy przymiotów charakteru w nas jako nowych stworzeniach miały na celu umożliwienie lepszego zrozumienia i oceny tych trzech rzędów przymiotów charakteru Boga. Powodem, dla którego służą nam one pomocą, jest fakt, że jako nowe stworzenia stajemy się obrazem Boga w przymiotach charakteru. Jeśli będziemy wierni, staniemy się doskonałym obrazem Jego charakteru. Dlatego zrozumienie i ocena naszych zalet jako nowych stworzeń pozwala nam lepiej zrozumieć i ocenić Boskie przymioty charakteru. Jesteśmy teraz gotowi do podjęcia naszego tematu.
      Jako wyższe pierwszorzędne łaski Boga Pismo Święte ukazuje cztery przymioty, które można rozbić na siedem. Te cztery to mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc. Nie ma w Biblii ani jednego dosłownego tekstu, który wyraźnie zawiera wzmiankę o tych wszystkich czterech Boskich przymiotach. Jest jednak kilka figuralnych wersetów, które przedstawiają wszystkie cztery pod symbolami orła (mądrość), lwa (moc), wołu (cielec

poprzednia następna