Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 76

Tomy Epifaniczne

zmienić dominację Jego połączonych wyższych pierwszorzędnych łask nad Jego niższymi pierwszorzędnymi uczuciami i łaskami oraz łaskami drugorzędnymi i trzeciorzędnymi. Nie może też zmienić Jego równowagi charakteru ani samej krystalizacji jako takiej. Bez względu na siłę wywieranej na Boga presji, w najmniejszym stopniu nie może ona osłabić tej krystalizacji. Tak więc szczytem Boskiej doskonałości charakteru jest jego krystalizacja. Gdy Bóg zachęca nas, abyśmy byli doskonałymi, tak jak On jest doskonały, ma na myśli to, abyśmy za Jego przykładem posiadali w naszych charakterach te wszystkie siedem elementów składowych charakteru. Między innymi jest jednak następująca różnica: Bóg nie musiał rozwijać żadnych elementów Swego charakteru, ponieważ zawsze je posiadał, podczas gdy my musimy rozwijać je jako główne zadanie naszego życia.
      Wszystkie przymioty Boga nie będące zaletami charakteru nazywamy przymiotami Jego istoty. Wcześniej, w poprzednim rozdziale, omówiliśmy czternaście przymiotów Boskiej istoty. Oprócz nich są jeszcze inne przymioty Boskiej istoty, lecz te rozważone są głównymi ich elementami. Wierzymy zatem, że ich omówienie wystarczy dla naszej obecnej analizy tej grupy Jego przymiotów. Przechodzimy obecnie do omówienia Jego przymiotów charakteru, wierząc, że ich analiza pobłogosławi nas jeszcze bardziej niż analiza przymiotów Jego istoty. Te pierwsze bowiem są same w sobie bardziej wzniosłe i godne oceny, a w naszych relacjach z Bogiem bardziej przepełniają nas radością, pokojem i zadowoleniem. Ponadto, zajmują w Boskim Słowie i dziełach więcej miejsca niż przymioty Jego istoty. Przy ich omawianiu jeszcze większe zastosowanie mają słowa Pana do Mojżesza: „Zzuj buty twe z nóg twoich; albowiem miejsce, na którym stoisz, ziemia święta jest”. Obyśmy przystąpili do tej rozprawy z czcią, wiarą i miłością, tak by okazała się ona bardzo obfitym błogosławieństwem, którego wszyscy pragniemy.
      Naszą dyskusję powinno poprzedzić kilka wyjaśnień na temat rzędów przymiotów Boskiego charakteru, a to w celu lepszego ich zrozumienia i oceny. Bóg posiada trzy rzędy zalet

poprzednia następna