Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 68

Tomy Epifaniczne

moralnie wolnymi jednostkami, jak również czyni to samo z wzajemnymi relacjami tych stworzeń i przynosi im szkodę. Tak więc sprawiedliwa postawa wobec zła u sprawiedliwej istoty musi być postawą odrazy. Zatem Bóg jako sprawiedliwa istota z natury rzeczy musi czuć odrazę do zła. Biblia daje nam tego liczne dowody: „Wszystkie drogi jego są sprawiedliwe. Boć jest Bóg prawdziwy, a nie ma w nim nieprawości, sprawiedliwy i prawy jest” (5 Moj.32:4). „Uprzejmy jest Pan, a nie ma w nim żadnej nieprawości” (Ps.92:15). „Jaką nieprawość znaleźli ojcowie wasi przy mnie, iż się oddalili ode mnie?” (Jer.2:5). „Czyste są oczy twoje, tak że na złe patrzeć i bezprawia widzieć nie mogą” (Habak1:13). Następujące teksty dodatkowo dowodzą, że Bóg czuje odrazę do zła: 1 Moj.6:6; 5 Moj.25:16; Ps.5:5-7; Przyp.6:16-19; 21:27; Jer.44:4,22; Zach.8:17; Łuk.16:13; Obj.2:6,15. A zatem pierwszą cechą Jego sprawiedliwej postawy wobec zła jest odraza, którą uznajemy za właściwą.
      Z powodu takiej odrazy Bóg unika zła. Nie praktykuje go, gdyż jest ono przeciwne Jego charakterowi w jego świętości i sprawiedliwości. Ponieważ jest doskonały w charakterze, naturalnie musi czuć do niego odrazę, a w rezultacie nie praktykuje ani nie może praktykować zła. Pismo Święte wyraża się jasno o tym zarysie Jego postawy wobec zła. Przytoczymy kilka stosownych wersetów: „Niech będzie daleka niepobożność od Boga i nieprawość od Wszechmocnego. A zgoła Bóg przewrotnie nie czyni, a Wszechmocny nie podwraca sądu” (Ijob 34:10,12). „Kto mu rzecze: Uczyniłeś nieprawość?” (Ijob 36:23). „Aby kto wywrócił człowieka w sprawie jego, Pan się w tym nie kocha (…) Z ust Najwyższego nie pochodzi złe” (Treny 3:36,38). „Izali Sędzia wszystkiej ziemi nie uczyni sprawiedliwości?” (1 Moj.18:25). „Nie ma u Pana Boga naszego, nieprawości” (2 Kron.19:7). „Jest niesprawiedliwość u Boga? Nie daj tego Boże” (Rzym.9:14). „Względu na osoby u niego nie ma” (Efez.6:9).

poprzednia następna