Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 116

Zbawiciela, przygotowywała ich na Jego przyjęcie; pomagała wiernym wśród nich w zdobywaniu kwalifikacji do klasy Starożytnych Godnych, a częściowo wiernym wśród nich dopomagała w przygotowaniu się do pierwszoplanowego miejsca wśród świata ludzkości w restytucji. Ponadto, Boska miłość, mając zawsze wzgląd na zasady sprawiedliwości, przebaczała grzeszącemu i upadającemu Izraelowi zawsze wtedy, kiedy pokutował. Wzbudzała ruchy sprzyjające pokucie, błogosławiła ich nowymi objawieniami i usługą proroków oraz błogosławiła ich przez doświadczenia i kary w celu szerzenia dobrych zasad. W ten sposób przez cały Wiek Żydowski, w czasie którego sprawiedliwość odgrywała główną rolę w stosunku do Izraela, miłość dokonała wielu rzeczy sprzyjających szerzeniu dobrych zasad. Miłość radowała się przejawianą przez Izrael wiernością w wierze i sprawiedliwości. Mojżesz, Jozue, Samuel, Dawid, Daniel i wielu innych było wysoko cenionych przez Boga, który dawał im liczne dowody Swojego uznania, sympatii i służby. Żydów 11 pokazuje, w jaki sposób działała wobec nich Jego bezinteresowna miłość. Boska miłość w postaci sympatii wielokrotnie przejawiała współczucie dla Jego ludu w ucisku, np. ze strony Egipcjan, Madianitów, Filistynów, Moabitów, Ammonitów, Syryjczyków itp., i w wyniku takiego współczucia doprowadzała do ich wyzwolenia. Przejawiała się ponadto w posyłaniu wiernych proroków w celu zaprotestowania przeciwko niezbożności Izraelitów i wezwania ich do pokuty oraz odnowienia społeczności z Bogiem. Misje Eliasza, Ozeasza, Izajasza, Jeremiasza i Jana Chrzciciela są tego ilustracją. Jego miłość pod tym względem pięknie opisana jest u Jeremiasza słowami „co dzień rano wstając i posyłając” proroków.
Przy końcu Wieku Żydowskiego Jehowa pokazał największy wyraz miłości, jaki kiedykolwiek został zamanifestowany – uczynił Swego jednorodzonego Syna człowiekiem i poddał Go najbardziej haniebnej i bolesnej śmierci za Swych wrogów (Jan 1:14; 3:16,17; Rzym.5:6-10). Tylko dobry, lojalny

poprzednia następna