Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 113

Tomy Epifaniczne

cierpień oraz traktowania ich przez innych niezgodnie z dobrymi zasadami (2 Moj.34:6,7; Sędz.10:16; 2 Król.13:23; Ps.78:38,39; Iz.63:9; Treny 3:22; Jak.5:11). W ostatnim i czwartym elemencie miłości z powodu opisanej powyżej oceny, sympatii i współczucia z radością podejmuje ona ofiary w celu szerzenia dobrych zasad w innych i dla innych, próbując w ten sposób doprowadzić ich do harmonii z dobrymi zasadami i przeciwstawiać się złym zasadom w celu uratowania innych od ich złej natury i skutków. Z tej analizy miłości w jej czterech częściach składowych widzimy, że nie jest to wylewność ani sentymentalność, lecz jedna z najszlachetniejszych, a nawet najszlachetniejsza ze wszystkich dobrych zalet. „Największą z nich jest miłość”. Miłość w Boskim charakterze przewyższa wszystko. Ozdabia ona Jego charakter bardziej niż jakikolwiek inny przymiot Jego charakteru.
      Wszystkie czyny Boga – niektóre w mniejszym, niektóre w większym stopniu – manifestują Jego miłość w jednym lub więcej z jej czterech elementów. Stanie się to oczywiste po rozważeniu Jego czynów. Wszystkie Jego czyny twórcze w mniejszym lub większym stopniu są wyrazem miłości, ponieważ ostatecznie stworzenie jest wynikiem i sferą działalności Boskiej miłości w błogosławieniu istot zgodnie z dobrymi zasadami. Wszystkie rzeczy uczynił On dla Swej przyjemności, tzn. przyjemności czynienia dobrze (Obj.4:11). Czy spoglądamy w górę na gwiaździste niebiosa? Widzimy w nich światy, jakie przygotowuje Bóg na mieszkanie dla świętych istot, które będzie miał przyjemność stworzyć w celu wiecznego zademonstrowania panowania dobrych zasad. Czy przyglądamy się naszej własnej planecie? Widzimy w niej przyszły dom dla świętego i wybawionego z grzechu rodzaju ludzkiego, na zawsze zjednoczonego z Bogiem w oparciu o dobre zasady. Czy zauważamy Jego opatrzność? Teraz działa ona dla dobra Kościoła, a później świata. Czy nie udziela On słońca dobrym i złym i nie posyła deszczu na sprawiedliwych i niesprawiedliwych? Robi to po to, by pomóc im w dążeniu do harmonii z dobrymi zasadami. Wszystkie Jego twórcze i opatrznościowe dzieła w naturze

poprzednia następna