Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 62

szukali Pana, aby go snać namacali i znaleźli, aczkolwiek od każdego z nas nie jest daleko [w duchu, nie w ciele]. Albowiem w nim [w grece mamy tutaj przez, nie w, tzn. przez Jego moc, dobroć i miłość] żyjemy i ruszamy się i jesteśmy”. Fragment ten przeczy wszechobecności Boskiego ciała oraz temu, że składa się On tylko z wielkiego umysłu. Podobnie do innych wersetów uczy on o Jego wszechobecności w działaniu Jego władz i przymiotów.
W ten sposób zbadaliśmy wersety uczące o wszechobecności Boga i stwierdzamy, że żaden z nich nie uczy o wszechobecności ciała Boga ani o Jego wszechobecności jako wielkiego umysłu. Uczą one o Jego wszechobecności poprzez działanie Jego władz i przymiotów. Tak więc Pismo Święte jest w tym harmonijne i naucza logicznego poglądu na tę sprawę, co w ograniczonym zakresie naszych obserwacji możemy doświadczalnie potwierdzić jako prawdziwe.
Supremacja Boga to kolejny przymiot istoty Jehowy. Przez Boską supremację rozumiemy szczególnie dwie rzeczy: (1) w osobie, charakterze, planie i dziełach jest On nieporównywalnie wyższy od wszelkich innych istot, nie wyłączając naszego Pana Jezusa; oraz (2) wszystkie istoty i rzeczy są, powinny być i ostatecznie będą Mu poddane, a każdy kto ostatecznie odrzuci takie poddanie zostanie w rezultacie unicestwiony. Tak więc supremacja Boga oznacza przede wszystkim to, że w osobie, charakterze, planie i dziełach Bóg jest nieporównywalnie wyższy od wszystkich innych istot, nie wyłączając nawet naszego Pana Jezusa. Oznacza to, że w egzystencji jest On największym, a ściśle mówiąc jest jedyną istotą, która nie została stworzona, ponieważ zawsze była. Jest On również największy w przymiotach istoty. Jest także największy we wszystkich przymiotach dobrego charakteru, szczególnie w mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości. Co więcej, Jego plany obejmujące cały wszechświat i jego stworzenia – przeszłe, teraźniejsze i przyszłe – są największe. No i wreszcie, największe są Jego dzieła – twórcze, opatrznościowe, okupowe,

poprzednia następna