Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 46

Tomy Epifaniczne

między jednym Bogiem a grzesznym człowiekiem. W następującym tekście Jakuba 2:19 otrzymujemy pochwałę, jeśli wierzymy w wyłączne bóstwo Boga: „Ty wierzysz, iż jeden jest Bóg, dobrze czynisz”. Mówi o tym także 1 Tym.1:17 i Judy 25. Kontrast między jedynym Bogiem i jednym Panem Jezusem jest emfatyczny. Powyższe wersety mocno podkreślają naukę, że jest tylko jeden Bóg – Jehowa – wyższy od wszystkich innych, którego mamy przywilej uczynić najwyższym w naszym życiu. Aby to uczynić, musimy zbliżyć się do Boga jedyną prowadzącą do Niego drogą – przez Jezusa Chrystusa, Jego Jednorodzonego Syna, Zbawiciela i Pana, przez pokutę wobec Boga, wiarę w naszego Pana Jezusa i całkowite poświęcenie się Jego woli. Z tymi, którzy to uczynią, ten jedyny Bóg zawiera przymierze według zasad Przymierza potwierdzonego przysięgą (1 Moj.22:16-18). Jako jedno z ich dzieł daje On im przywilej potwierdzania Jego wyłącznego bóstwa w kontraście do wszystkich pogańskich i poganizujących wierzeń w mnogość bogów.
      Nie powinniśmy rozumieć, że fragmenty, które nazywają bogami świętych (Ps.82:6; Jan 10:34) oraz dobrych i złych aniołów (Ps.8:6; 97:7; por. Żyd.1:6) -przeczą poglądowi o wyłącznym bóstwie Boga. Stanie się to jasne, gdy zrozumiemy, że hebrajskie słowo elohim oraz greckie słowo theoi tłumaczone jako bogowie i oznaczające potężne jednostki dotyczą każdej potężnej istoty – człowieka, anioła, naszego Pana lub Samego Boga. Tak więc słowa te użyte w znaczeniu ogólnym, mogą stosować się do każdej potężnej jednostki. Użyte jednak w szczególnym znaczeniu, dotyczą one tylko Jehowy, tj. w znaczeniu, w którym nikt inny nie jest takim bogiem jak On jako Najwyższa Istota. Tak więc między doktryną, że Je­howa – Najwyższa Istota – jest wyłącznym Bogiem i jest tylko jeden, a biblijną nauką, że jest wielu bo­gów w znaczeniu potężnych istot panuje doskonała harmonia. To właśnie dlatego Biblia nazywa pogań­skie bóstwa bogami – potężnymi –

poprzednia następna