Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 40

Tomy Epifaniczne

przestudiowanie wielce wzmacnia naszą ocenę dla Niego i prowadzi do uwielbiania Go jako godnego najwyższej adoracji, chwały i czci naszych serc. Wielkość tych przymiotów istoty w różnych szczegółach wykracza poza nasze zdolności pojmowania. Wszystkie one pobudzają nas jednak do czci i bojaźni przed Tym, który jest nieskończony i doskonały w swych wszystkich przymiotach. Fakt, że ta wielka Istota łaskawie oferuje nam społeczność i pociąga nas do Siebie jest najwyższym możliwym zaszczytem, jakiego możemy dostąpić, co z pewnością powinno pobudzić nas do wzajemności w tym samym duchu. „Pójdźmy, kłaniajmy się, a upadajmy przed nim; klękajmy przed Panem, stworzycielem naszym” (Ps.95:6), ponieważ jest to naszą powinnością, a wysławianie przystoi prawym.
.   Nasze studium na temat Boskich przymiotów istoty kontynuujemy omówieniem niewidzialności Boga jako ósmego przymiotu Jego istoty. Niewidzialność oznacza brak możliwości zobaczenia, cechę, dzięki której można być niewidzianym. Gdy mówimy, że Bóg jest niewidzialny, nie chcemy powiedzieć, że nie może być On w ogóle widziany przez jakiekolwiek istoty. Takie twierdzenie bowiem bezpośrednio przeczyłoby tekstowi, w którym Jezus mówi o aniołach, stróżach świętych: „Aniołowie ich w niebiesiech zawsze patrzą na oblicze Ojca mojego” (Mat.18:10). Z tego tekstu wnioskujemy, że wszystkie istoty duchowe mogą widzieć Boga, który Sam jest duchem. Tak więc nie jest On niewidzialny dla wszystkich istot, tzn. nie jest On niewidzialny w dosłownym znaczeniu tego słowa. Z wersetu, który uczy, iż nasz Pan w swym uwielbionym ciele jest niewidzialny, dowiadujemy się dla jakiego rodzaju stworzeń jest On niewidzialny. Wersetem, o którym mowa, jest 1 Tym.6:16. Stosowny jego fragment brzmi: „którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może”. A zatem Bóg jest niewidzialny dla istot ziemskich, takich jak człowiek i niższe stworzenia. Niektórzy jednak mogą spierać się, że werset ten traktuje o naszym Panu Jezusie, a nie o Samym Bogu, i dlatego nie powinniśmy z niego wnioskować, że Bóg jest niewidzialny dla ziemskich istot łącznie z człowiekiem. Odpowiadamy na to, iż Biblia naucza, że uwielbione

poprzednia następna