Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 39

Tomy Epifaniczne

człowiek. Rozważania te dowodzą, że śmiertelne istoty nie muszą koniecznie umierać. Ściśle rzecz biorąc, tylko Boskie istoty są nieśmiertelne (1 Tym.6:16). To właśnie z tego powodu Kościołowi jako dziedzicom Boskiej natury (2 Ptr.1:4) obiecana jest nieśmiertelność (1 Kor.15:53,54). Jezus podał nam trafną definicję nieśmiertelności – „żywota samego w sobie” (Jan 5:26). Żywot sam w sobie oznacza, że taka jednostka posiada ciało, które w swym istnieniu nie jest od niczego zależne, tzn. jest magazynem niewyczerpanych zasobów życia, i może istnieć w jakimkolwiek stanie i jakimkolwiek połączeniu stanów. Nic nie może odłączyć czy ograniczyć Go od życia. Bóg jest pierwszą skarbnicą takiego życia i jako pierwszemu obiecał je Jezusowi na warunkach wierności aż do śmierci (Jan 5:26,27). W Chrystusie obiecał je zwycięskiemu Kościołowi (1 Jan 3:1,2; 1 Tym.6:16; Filip 3:2; 1 Kor.15:53,54; Rzym.2:7). Nie obiecał go jednak nikomu innemu.
.   Kilka wersetów biblijnych potwierdza, że Bóg jest nieśmiertelny. Przytoczymy niektóre z nich: „jako Ojciec ma żywot sam w sobie” (Jan 5:26); „królowi wieków nieśmiertelnemu” (1 Tym.1:17). Oznacza to, że Bóg nie może umrzeć. My możemy umrzeć, gdyż łatwo jest doprowadzić do śmierci istoty ludzkie. Człowiekowi śmierć można zadać przez utopienie, uduszenie, wykrwawienie, zgniecenie, uderzenie, zagłodzenie, spalenie, zagazowanie, zakażenie, otrucie itp. Niczego nie można jednak zrobić Bogu i niczego nie można Mu zabrać, by spowodować Jego śmierć. Bez najmniejszego problemu może On znajdować się w ogniu, pod wodą, pod ziemią, poza atmosferą, w eksplodującym dynamicie, w krańcowym zimnie, w próżni czy w jakimkolwiek innym stanie. Żadna z tych rzeczy nie może ograniczyć Jego życia czy też oddzielić Go od Jego ciała. Jest On całkowicie odporny na śmierć, jak również na jakiekolwiek ograniczenie życia – jest On nieśmiertelny, ma „żywot sam w sobie”.
.   Rozważyliśmy dotąd siedem Boskich przymiotów istoty. Ich powyższe omówienie z pewnością pomoże nam lepiej zrozumieć, jak wspaniałą i wielką istotą jest Bóg. Ich pobożne

poprzednia następna