Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 36

Tomy Epifaniczne

powiedzieć, że przed tym czasem też był czas. Także jeśli cofniemy się o miliardy lat przed tym czasem, wciąż możemy stwierdzić, że czas wtedy istniał. I tak moglibyśmy cofać się nieskończone miliardy lat i wciąż moglibyśmy mówić, że przed tym wszystkim istniał czas. Jesteśmy więc zmuszeni do wniosku, że czas nie miał początku, że czas zawsze był, tzn. że wieczność ma przeszłość. To samo dotyczy przyszłości. Nie może się ona nigdy skończyć: musi trwać wiecznie. Nie możemy wyobrazić sobie przyszłego czasu, po którym nie będzie czasu. Tak więc czas nie posiada początku ani końca, zawsze był i zawsze będzie. Taka jest wieczność. Zapomnijmy o absurdzie, że wieczność to coś, w czym nie ma czasu – nie ma trwania. Istnieje oczywiście kontrast między tym, co przejściowe i tym, co wieczne (2 Kor.4:18). Jednak kontrastowanie czasu i wieczności, tak by ten pierwszy oznaczał trwanie, a ta druga nie, jest niebiblijne i nielogiczne – jest nonsensem.
.   Zarówno rozum, jak i Pismo Święte uczą, że Bóg jest wieczny – bez początku i bez końca. To, że tak uczy rozum wynika z oczywistego faktu, że Bóg jest pierwszą przyczyną, a zatem sam nie posiada przyczyny, i dlatego jest wieczny. Wiele jest świadectw Biblii na ten temat. Przytoczymy kilka z nich: „Mieszkaniem twoim Bóg wieczny, a na dole ramiona wieczności” (5 Moj.33:27); „ani liczba lat jego dościgniona być może” (Ijob 36:26); „Błogosławiony Pan, Bóg Izraelski, od wieku aż na wieki” (Ps.41:13,14); „Panie, tyś bywał ucieczką naszą od narodu do narodu … od wieku aż na wieki tyś jest Bogiem” (Ps.90:1,2); „Utwierdzona jest stolica twoja przed wszystkimi czasy; tyś jest od wieczności” (Ps.93:2); „lata twoje nigdy nie ustaną” (Ps.102:28); „najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w wieczności” (Iz.57:15); „Pan jest Bóg prawy, jest Bóg żywy i król wieczny” (Jer.10:10); „Izaliś ty nie jest od wieków, Panie, Boże mój?” (Habak1:12); „Bo rzeczy [przymioty] jego niewidzialne od stworzenia świata przez rzeczy uczynione

poprzednia następna