Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 31

Tomy Epifaniczne

błędem jest traktowanie Boga jako wielkiego umysłu bez ciała. Ani rozum, ani Pismo Święte nie podają nam takiej myśli. Powstała ona w złudnych abstrakcjach i spekulacjach pogańskich filozofów, szczególnie greckich, od których została zapożyczona i wprowadzona do wyznań ciemnych wieków, stając się jednym ze środków ogłupiania i wprowadzania w błąd wielu z ludu Bożego w ich rozmyślaniach nad istotą Boga. Gdy mówimy, że Pismo Święte uczy, iż Bóg posiada coś więcej niż umysł – że oprócz niego posiada ciało, co oznacza także posiadanie organizmu – nie mamy na myśli tych wersetów, które niewątpliwie są antropomorficzne: to znaczy tych, które obrazowo przypisują Bogu postać i części ciała człowieka. Mamy raczej na myśli te stwierdzenia, które literalnie i jednoznacznie wiążą Boga z ciałem. Gdy Jezus mówił, że żaden człowiek nigdy nie widział „osoby” Boga (Jan.5:37), zdecydowanie twierdził, że Bóg ma ciało. To samo zawiera się w twierdzeniu Boga, że żaden człowiek nie przeżyłby, gdyby Go ujrzał (2 Moj.33:20-23). Werset ten oznacza bowiem, że może być On widziany przez człowieka, ale ze zgubnymi dla niego skutkami. Skoro może być widziany, musi posiadać coś więcej niż tylko umysł: musi posiadać ciało, czyli organizm. Fakt ten zawarty jest również w stwierdzeniu, że „Bóg jest duchem” (Jan 4:24); święty Paweł jednoznacznie powiada nam bowiem, że istoty duchowe mają ciała (1 Kor.15:44-49). Wszystkie teksty mówiące o niebie jako o Jego mieszkaniu sugerują to samo (Ps.73:25; Mat.5:16,45; 6:9 itp.). Wynika to także w sposób oczywisty z wersetu (Żyd.1:3), który mówi nam, iż Jezus jest obecnie dokładnym obrazem osoby Ojca. Wersety te niewątpliwie sugerują, że Bóg posiada ciało.
.   Gdy mówimy, że Bóg posiada ciało, nie chcemy oczywiście powiedzieć, że składa się ono z materii, ponieważ tak nie jest. Gdy mówimy, że ma ono organizm, nie mamy też na myśli, że ma wszystkie te same wszystkie organy, co my. Z oczywistych powodów nie mógłby korzystać On z wielu organów, jakie my posiadamy. Z powodu samoegzystencji nie

poprzednia następna