Epifaniczny tom 1 – rozdział 2 – str. 29

Tomy Epifaniczne

1 Ptr.3:20, „raz oczekiwała Boża cierpliwość za dni Noego”; Jan 3:16, „Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał; Ps.25:6, „wspomnij na litości twoje, Panie! I na miłosierdzie twoje”. Używanie przez Niego woli wynika z wersetów takich jak Mat.6:10, „Bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi”; Mat.7:21, „który czyni wolę Ojca mojego”; Łuk.22:42, „nie moja wola, lecz twoja niech się stanie”;Dz.21:14, „Niech się stanie wola Pańska”; Gal.1:4, „według woli Boga”; Efez.1:11, „wszystko według rady woli swojej”; 1 Tes.4:3, „Albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze”; 1 Kor.12:11, „udzielając z osobna każdemu jako chce”; Żyd.6:17, „chcąc dostatecznie okazać dziedzicom obietnicy nieodmienność rady swojej”; 2 Ptr.3:9, „nie chcąc, aby którzy zginęli”.
.   Oprócz tych i licznych innych wersetów, które przypisują Bogu podstawowe elementy osobowości – intelekt, uczucia i wolę – jest wiele innych, które opisują Go w kategoriach osobowości. Przytoczymy kilka z nich: „Nie ma jako Pan Bóg nasz” (2 Moj.8:10); „Któż podobny tobie między bogami, Panie? Któż jako ty wielmożny w świątobliwości, straszliwy w chwale, czyniący cuda?” (2 Moj.15:11); „Nie będziesz miał bogów innych przede mną” (2 Moj.20:3; 5 Moj.5:7); „Nie będziesz się kłaniał bogu innemu” (2 Moj.34:14); „Pan jest Bóg, a nie ma innego oprócz niego” (5 Moj.4:35); „Słuchajże Izraelu: Pan Bóg nasz, Pan jeden jest” (5 Moj.6:4); „Pan, Bóg wasz, jest Bogiem bogów i Panem panów” (5 Moj.10:17); „Nie ma świętego jako Pan” (1 Sam.2:2); „zgotujcie serca wasze Panu i służcie jemu samemu” (1 Sam.7:3); „tego się bójcie i jemu się kłaniajcie, i jemu ofiarujcie” (2 Król.17:36); „tyś stworzył niebo i ziemię” (2 Król.19:15); „Komuż mię tedy przyrównacie, abym mu był podobny, mówi Święty” (Iz.40:25); „oprócz mnie nie ma Boga” (Iz.44:6); „Nie ma żadnego innego Boga oprócz mnie. Nie ma Boga sprawiedliwego i

poprzednia następna