Epifaniczny tom 1 – wstęp i przedmowa – str. 4

Młodocianych Godnych. Tak więc wybór nazwy serii dla tych tomów, w dużym stopniu podobnej do poprzedniej, nie ma oznaczać ani równości ani współzawodnictwa między nimi. Ogólnie mówiąc, okaże się, że są one związane ze sobą w tym znaczeniu, że pierwsza seria dostarcza fundamentu pod drugą; autor tej drugiej ma bowiem niemożliwy do spłacenia dług wobec autora pierwszej serii jako swego nauczyciela, którego poglądy są podstawą obecnej serii. Tak więc wzajemna relacja tych dwóch serii usprawiedliwia podobny tytuł, który w tym drugim przypadku wyraźnie oznacza jej drugorzędność wobec pierwszej.
      Pierwszy tom drugiej serii to traktat na temat Boga. Poeta Alexander Pope ogłosił, że największym przedmiotem badań ludzkości jest człowiek. Autor pozwala sobie nie zgodzić się z tą myślą. Uważa on bowiem, że największym przedmiotem badań ludzi, aniołów i świętych, a nawet Samego Syna Bożego jest Bóg. Tak więc temat niniejszego tomu jest wielki. Dla takiego studium z pewnością stosowne są słowa anioła do Mojżesza: „Zzuj buty twe z nóg twoich; albowiem miejsce, na którym stoisz, jest święte” (2 Moj.3:5). Przez cały czas pisania tej książki autor odczuwał swą niższość od tematu. Wątpliwym jest nawet, czy ktokolwiek z wyjątkiem Samego Boga mógłby w pełni oddać sprawiedliwość temu tematowi. Tak więc autor zdaje sobie sprawę z tego, że nie sprostał temu zadaniu, i sprostać nie może. Podjęcie się tego dzieła może usprawiedliwić jedynie miłość do Boga i Jego ludu, która sprawiła, że autor ośmielił się uczcić chwalebnego Boga Biblii przed Jego ludem, proponując tę książkę, by lepiej poznał i cenił, lepiej miłował i czcił Go takim, jakim On jest w Swej egzystencji oraz przymiotach istoty i charakteru w przeciwieństwie do fałszywych poglądów o Nim wyznawanych przez wielu. Z taką nadzieją autor posyła tę książkę, a wraz z nią modlitwę, by przez nią Bóg mógł w ten sposób uczcić Samego Siebie i błogosławić Swój lud.
      Wasz brat i sługa,
                              Paul S.L. Johnson
      Philadelphia, Pa., USA
      12 września 1937

poprzednia następna